Chessy (Montévrain) parc du Bicheret

Chessy (Montévrain) parc du Bicheret